top of page

VAIKŲ VASAROS ŽYGIO „NUOTYKIŲ EKSPEDICIJA“ TAISYKLĖS

 1 straipsnis. Bendroji dalis

1.1. Vaikų vasaros žygis “Nuotykių ekspedicija” (toliau tekste vadinama “Ekspedicija”) yra edukacinis ir pažintinis žygis/ekspedicija 10-14 metų amžiaus vaikams.

1.2. Ekspedicijos tikslas – per įvairias pažinimo ir bendravimo formas ekspedicijos metu ugdyti vaikų kūrybiškumą, savarankiškumą, akiračio plėtimą, gamtos pažinimą, asmenines ir socialines savybes, sudaryti bendravimo ir saviraiškos galimybes, suteikti vaikams komandinio formavimo įgūdžius bei žygių patirtį.

 

1.3. Ekspedicijoje yra užtikrinamas racionalus, vaiko amžių atitinkantis poilsio, maitinimo ir užimtumo režimas, vaikų priežiūra, sveikos, higienos normas atitinkančios ir saugios sąlygos.

 

1.4. Ekspedicijos pradžios ir pabaigos adresas – Kaltanėnų svirnas, Geležinkelio g. 1, Kaltanėnai, LT-18239, Švenčionių raj.

 

1.5. Ekspedicijos organizatorius – VŠĮ “Pilietinė medija” (toliau tekste vadinama “Ekspedicijos organizatoriumi”). Ekspedicijos organizatorius yra atsakingas už visapusišką Ekspedicijos dalyvių priežiūrą ir ugdymą Ekspedicijos metu.

 

1.6. Ekspedicija vyksta trimis pamainomis. Vienoje pamainoje bus ne daugiau kaip 45 vaikai, suskirstyti į dvi amžiaus grupes (10 – 12 m. ir 13 – 14 m). Kiekviena grupė turi atskirus vadovus bei skirtingas veiklas, pritaikytas vaikų amžiui. Konkretų Ekspedicijos laiką, trukmę ir vietą nustato Ekspedicijos organizatorius.

 

1.7. Šios taisyklės (toliau tekste vadinamos “Taisyklėmis”) yra privalomos Ekspedicijoje dalyvaujantiems vaikams, juos lydintiems asmenims, Ekspedicijos vadovui, Ekspedicijos grupių vadovams,  svečiams ir kitiems Ekspedicijoje dalyvaujantiems asmenims.

 

1.8. Už šių Taisyklių laikymosi priežiūrą yra atsakingi Ekspedicijos vadovas ir Ekspedicijos grupių vadovai, kurie turi teisę spręsti jas pažeidusio asmens atsakomybės už šių Taisyklių pažeidimą klausimą ir/ar imtis kitų priemonių, numatytų šiose Taisyklėse.

 

2 straipsnis. Ekspedicijos dalyviai ir vadovai/dalyvių atrankos tvarka

 

2.1. Ekspedicijoje turi teisę dalyvauti vaikai nuo dešimties iki keturiolikos metų (toliau tekste vadinami “Ekspedicijos dalyviais”).

2.2. Ekspedicijos vadovas – Ekspedicijos organizatoriaus paskirtas asmuo, vadovaujantis Ekspedicijai, ruošiantis maršrutus-programas ir atsakantis už jų vykdymą bei organizuojantis Ekspedicijos renginius, išvykas, ekskursijas, laisvalaikį (toliau tekste vadinamas “Ekspedicijos vadovu”). Ekspedicijos vadovo nurodymai yra privalomi visiems Ekspedicijos dalyviams, Ekspedicijos grupių vadovams, svečiams ir kitiems Ekspedicijoje dalyvaujantiems asmenims.

2.3. Ekspedicijos grupių vadovai – Ekspedicijos vadovo ar Ekspedicijos organizatoriaus paskirti asmenys, vadovaujantys ir atsakingi už jiems priskirtą Ekspedicijos dalyvių grupę (toliau tekste vadinami “Ekspedicijos grupių vadovai”). Visi Ekspedicijos dalyviai žygio metu iškylančiais klausimais pirmiausia kreipiasi į jų grupės vadovą, kurio nurodymai yra jiems privalomi.

2.4. Ekspedicijos medicinos specialistas – Ekspedicijos organizatoriaus paskirtas asmuo, stovyklavimo metu atsakingas už Ekspedicijos dalyvių ir kitų Ekspedicijoje dalyvaujančių asmenų sveikatos priežiūrą. Ekspedicijoje yra pirmosios pagalbos rinkinys, lengvai pasiekiamas visą ekspedicijos laiką. Rinkinio sudėtis turi atitikti teisės aktų reikalavimus.

2.5. Kiekvienas pretendentas, pageidaujantis dalyvauti Ekspedicijoje (jo įstatyminiai atstovai), užpildo ir Ekspedicijos organizatoriui pateikia anketą, kurioje nurodo savo asmens ir kontaktinius duomenis, informaciją apie specialius poreikius, ligas, vartojamus vaistus, mitybą, alergenus, kuriems Ekspedicijos dalyvis yra alergiškas, jo elgesio ir bendravimo ypatumus (padidintą jautrumą, hiperaktyvumą) ir pan.

 

2.6. Ekspedicijos dalyvių atranką vykdo ir galutinį Ekspedicijos dalyvių sąrašą suformuoja Ekspedicijos organizatorius. Su kiekvienu Ekspedicijos dalyviu (jo įstatyminiu atstovu) yra sudaroma paslaugų teikimo sutartis.

 

2.7. Atsakomybė už nepilnamečių Ekspedicijos dalyvių saugumą ir sveikatą Ekspedicijos metu tenka Ekspedicijos organizatoriui. Jei kartu su nepilnamečiu Ekspedicijos dalyviu Ekspedicijoje kartu dalyvauja jo įstatyminis atstovas (tėvai/globėjai), atsakomybė už vaiko saugumą ir sveikatą tenka įstatyminiam atstovui. Ekspedicijos organizatorius papildomai draudžia nepilnamečius Ekspedicijos dalyvius nuo nelaimingų atsitikimų.


3 straipsnis. Atvykimas/išvykimas

3.1. Ekspedicijos pradžios dieną nustatytu laiku Ekspedicijos dalyviai į Ekspedicijos pradžios vietą atvyksta  savo transportu.

3.2. Kiekvienas į Ekspediciją atvykstantis vaikas privalo turėti gydytojo pažymą, kad yra sveikas ir gali dalyvauti Ekspedicijoje. Jei pasikeičia informacija ir/ar aplinkybės nurodytos pateiktoje anketoje (pavyzdžiui, vaikas pradeda vartoti naujus vaistus, atsiranda/išnyksta tam tikri specialūs poreikiai ir pan.), įstatyminiai vaiko atstovai apie tai privalo informuoti Ekspedicijos organizatorių iš karto vaikui atvykus.

 

3.3. Ekspedicijos metu jos dalyviai privalo patys pasirūpinti asmens higienos priemonėmis, reikiama apranga, avalyne, kitais reikalingais asmeniniais daiktais, pagal oro sąlygas tinkamai apsirengti, turėti galvos apdangalą nuo saulės, drabužius nuo lietaus, apsaugos priemones nuo uodų/erkių.

 

3.4. Įstatyminiai Ekspedicijos dalyvių atstovai privalo supažindinti savo vaikus su šiomis Taisyklėmis, užtikrinti, kad nepilnamečiai Ekspedicijos dalyviai į Ekspediciją neatsivežtų naminių gyvūnų, rūkalų, svaigalų, narkotinių ir toksinių, greitai užsidegančių ar sprogstančių medžiagų, peilių, ginklų, degtukų, žiebtuvėlių (tai, kas gali pakenkti Ekspedicijos dalyvių saugumui); brangių daiktų: audio/video aparatūros, muzikos grotuvų, planšetinių kompiuterių, nešiojamų kompiuterio, papuošalų ir t.t.

 

3.5. Ekspedicijos vadovas turi teisę pašalinti Ekspedicijos dalyvį iš Ekspedicijos jai nepasibaigus, jei Ekspedicijos dalyvis nesilaikys šiose Taisyklėse nurodytų reikalavimų. Tokiu atveju mokestis už kelialapį negrąžinamas.

 

3.6. Pašalinto iš Ekspedicijos dalyvio įstatyminiai atstovai (tėvai/globėjai) privalo atvykti jo pasiimti ne vėliau kaip jų informavimo apie pašalinimo iš Ekspedicijos dieną.

4 straipsnis. Tvarka Ekspedicijoje

 

4.1. Visi Ekspedicijoje dalyvaujantys asmenys privalo būti mandagūs, draugiški, nevartoti nepadorių ir užgauliojančių žodžių, nesityčioti, pagarbiai elgtis ir kalbėti su kitais Ekspedicijos dalyviais, Ekspedicijos vadovais, geranoriškai spręsti kylančias problemas ir nesutarimus, padėti mažesniems ir silpnesniems, prisiimti atsakomybę už netinkamą elgesį.

 

4.2. Ekspedicijos dalyviai privalo laikytis drausmės bei Ekspedicijos vadovo ir grupių vadovų nurodymų nevėluoti į Ekspedicijos programoje numatytus užsiėmimus, ekskursijas, išvykas, renginius.

 

4.3. Ekspedicijos dalyvių nedalyvavimas Ekspedicijos programoje numatytuose renginiuose, užsiėmimuose, ekskursijoje išvykose ir pan. galimas tik dėl pateisinamų svarbių priežasčių.

 

4.4. Ekspedicijos dalyviai privalo laikytis saugos ir sveikatos reikalavimų, su kuriais juos supažindina Ekspedicijos grupių vadovai pirmąją Ekspedicijos dieną, laikytis higienos reikalavimų, bent vieną kartą per dieną nusiprausti po dušu, ryte ir vakare išsivalyti dantis, nusiplauti rankas prieš einant valgyti ir pan.

 

4.5. Ekspedicijos dalyviai privalo laikytis tvarkos reikalavimų valgymo vietoje, ateiti valgyti nustatytu laiku, kartu su visais Ekspedicijos dalyviais, pavalgius sutvarkyti savo stalą ir sunešti nešvarius indus į tam skirtą vietą, nesinešti indų bei įrankių iš valgymui skirtos vietos.

 

4.6. Ekspedicijos dalyviai privalo palaikyti švarą ir tvarką Ekspedicijos palapinėse (daiktus laikyti tvarkingai, nelaikyti gendančio maisto, vėdinti patalpas, pasikloti lovą).

 

4.7. Miego metu (nuo 23 val. iki 8 val. ryto) Ekspedicijos dalyviai privalo laikytis tylos, būti savo gyvenamosiose patalpose ir gerbti kitų poilsį.

 

4.8. Ekspedicijos metu Ekspedicijos dalyviams draudžiama:

1) rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines bei toksines medžiagas;

2) kurti laužus, deginti žolę;

3) laužyti medžius ir krūmus, ardyti samanas, skruzdėlynus;

4) lukštenti saulėgrąžas;

5) žaisti azartinius žaidimus;

6) laipioti po medžius, per langus, šokinėti nuo paaukštinimų;

7) rašinėti ar klijuoti ant sienų ir baldų;

8) ne pagal paskirtį naudoti elektros prietaisus, liesti laidus;

9) turėti daiktus, kurie keltų grėsmę gyvybei;

10) maudytis vandens telkiniuose be Ekspedicijos vadovo ar grupės vadovo leidimo;

11) rodyti, parduoti, dovanoti, dauginti, nuomoti žaislus, kino filmus, garso įrašus, literatūrą;

12) vieniems išeiti iš Ekspedicijos vietos.

4.9. Sveikatos sutrikimo atveju Ekspedicijos dalyvis pirmiausia turi kreiptis į Ekspedicijos vadovą arba grupės vadovą. Iškilus būtinybei Ekspedicijos dalyvį vežti į ligoninę, kartu vyksta už jį atsakingas Ekspedicijos vadovas. Ekspedicijos dalyviams leidžiama vartoti tik įstatyminių atstovų sutikime (anketoje) nurodytus arba medicinos specialisto paskirtus medikamentus.

4.10. Jei nepilnamečiam Ekspedicijos dalyviui sutrinka sveikata ar įvyksta nelaimingas atsitikimas, Ekspedicijos vadovas ar grupės vadovas apie tai telefonu nedelsdamas informuoja Ekspedicijos dalyvio įstatyminius atstovus.

4.11. Kuomet Ekspedicijos metu į ekskursiją/išvyką vykstama transporto priemonėmis, Ekspedicijos dalyviai privalo laikytis transporto priemonių taisyklių: draudžiama iškišti rankas, persisverti pro važiuojančios transporto priemonės langą, važiuojant atidarinėti duris, išlipus iš transporto priemonės, iškart bėgti per gatvę ir pan.

4.12. Ekskursijose ir išvykose Ekspedicijos dalyviai privalo laikytis kartu su visa Ekspedicijos dalyvių grupe. Atsiskirti nuo Ekspedicijos dalyvių grupės arba atsilikti nuo jų galima tik Ekspedicijos vadovo ar grupės vadovo leidimu.

4.13. Jeigu Ekspedicijos dalyvis atsiskyrė nuo grupės ir/ar pasiklydo, esant galimybei, pirmiausia privalo susisiekti su Ekspedicijos grupės vadovu (paskambinti telefonu). Neturint tokios galimybės, laukti toje vietoje, kur atsiskyrė nuo grupės, nebandyti patiems susirasti grupę. Jeigu Ekspedicijos dalyvis tiksliai žino Ekspedicijos grupės buvimo vietą, galima kreiptis į policijos pareigūnus, kad padėtų ją surasti ir pasiekti.

 

4.14. Ekspedicijos dalyviai gali eiti maudytis tik lydint Ekspedicijos vadovui ar medicinos darbuotojui ir privalo griežtai laikytis maudymosi taisyklių ir reaguoti į Ekspedicijos vadovo signalus (švilpuko švilpimas): trumpas sušvilpimas reiškia, kad vandenyje pažeistos maudymosi taisyklės, du kartus pažeidus maudymosi taisykles – maudynės nutraukiamos, ilgas švilpuko sušvilpimas reiškia, kad maudynės nutraukiamos. Maudymosi metu draudžiama šūkauti, nes šauksmas yra pagalbos signalas.

 

4.15. Ekspedicijos dalyvių įstatyminiai atstovai be svarbių priežasčių nesilanko Ekspedicijos vietoje, su savo vaikais bendrauja per Ekspedicijos grupių vadovus. Šiuo tikslu įstatyminiai atstovai turi žinoti Ekspedicijos grupių vadovų kontaktinius mobiliųjų telefonų numerius. Ekspedicijos dalyviai savo mobiliojo ryšio priemones Ekspedicijos metu atiduoda saugoti Ekspedicijos grupių vadovams.

4.16. Visus kitus daiktus Ekpedicijos dalyviai saugo patys. Už Ekspedicijos dalyvių daiktų saugumą Ekspedicijos organiztatorius, vadovas, grupių vadovai neatsako.

4.17. Visi Ekspedicijoje dalyvaujantys asmenys taip pat privalo laikytis konkrečios vietos, kurioje yra organizuojama Ekspedicija, taisyklių, jei tokios taisyklės yra nustatytos.

5 straipsnis. Atsakomybė

5.1. Kiekvienas Ekspedicijoje dalyvaujantis/viešintis asmuo yra atsakingas už jo veiksmais/neveikimu kitiems asmenims ir/ar jų turtui padarytą žalą. Atsakomybė už nepilnamečių asmenų veiksmus/neveikimą tenka jų įstatyminiams atstovams.

5.2. Ekspedicijos grupių vadovai turi teisę įspėti Ekspedicijos dalyvį apie šių Taisyklių pažeidimą ir reikalauti, kad Ekspedicijos dalyvis nedelsiant pašalintų Taisyklių pažeidimą.

5.3. Ekspedicijos dalyviai už šių Taisyklių pažeidimą gali būti pašalinti iš Ekspedicijos Ekspedicijos vadovo sprendimu. Apie Ekspedicijos dalyvių pašalinimą Ekspedicijos vadovas informuoja Ekspedicijos dalyvio įstatyminius atstovus telefonu.

bottom of page